การอ่านเลขรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

 

กษ AA-BBBB-CC-DDD-EEEEEE XXX

กรณีส่งออก ใช้ AC แทน กษ ก็ได้

กรณีนำเข้า ใช้ รหัสประเทศ (อ้างอิงจาก ISO 3166) แทน กษ 

รหัสรับรองมาตรฐาน 17 หลักประกอบด้วย

รหัสที่ 1 มี 2 หลัก : หน่วยรับรอง อ้างอิงจาก รายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสที่ 2 มี 4 หลัก : รหัสมาตรฐานสินค้า อ้างอิงจาก https://www.acfs.go.th/#/standard-commoditiy-certification

รหัสที่ 3 มี 2 หลัก : รหัสจังหวัด อ้างอิง ISO 3166-2:TH

รหัสที่ 4 มี 3 หลัก : รหัสชนิดสินค้า อ้างอิงจาก https://tascode.acfs.go.th/index.php/about/13-product

รหัสที่ 5 มี 6 หลัก : รหัสลำดับการได้รับรอง ขึ้นอยู่กับการกำหนดโดยหน่วยรับรอง

รหัสชื่อย่อ XXX หมายถึงประเภทของมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

© กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) 2023

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)