ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานประเภทหน่วยรับรอง และผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานประเภทหน่วยตรวจ

ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานประเภทหน่วยรับรอง ยังแบ่งออกได้เป็น

CA หมายถึง หน่วยรับรองภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกร หรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตร 

CB หมายถึง หน่วยรับรองที่ต้องขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานจาก มกอช. จึงสามารถให้การตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรได้

ค้นหาผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้จากการพิมพ์รายชื่อ หรือนำเลขรหัส Q 2 หลักแรกมาสืบค้นในช่อง รหัสชุดที่ 1 เพื่อสืบค้นว่าใครเป็นผู้ให้การรับรองนี้

หรือเลือกรายการมาตรฐาน (มกษ.) ที่รู้จัก เพื่อค้นหาหน่วยรับรองที่มีความสามารถให้การรับรองมาตรฐานนั้นๆได้ (หากไม่ทราบรหัสมาตรฐานที่สนใจ ดูที่ ข้อมูลมาตรฐาน)