หมายเหตุ
1 เพิ่มเติมจากคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับที่พิมพ์ปีพ.ศ. ๒๕๕๘
2 เปลี่ยนแปลงรหัสชนิดสินค้า
3 เพิ่มเติม เมื่อ 22 มีนาคม 2561
4 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่ม "พืช" ประเภท "พืชสมุนไพร" ชนิดสินค้า "ว่านงาช้าง" รหัส "510"
5 เปลี่ยนแปลงรหัส กลุ่มและรหัสสินค้า "พืช" ประเภท "พืชอุตสาหกรรม" ชนิดสินค้า "อ้อยโรงงาน (Sugarcane)" จากรหัส 819 เป็น 601 และ ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize) ***** จากรหัส 811 เป็น 600
6 เพิ่มเติม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562
7 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม "ทั่วไป" ประเภท "สินค้าเกลือ" ชนิดสินค้า "เกลือทะเล" รหัส "250"
8 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร
9 เพิ่มรหัสใหม่ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0615/17865 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
10 เพิ่มรหัสชนิดสินค้ายาง ตามหนังสือ ที่ กษ 2307/48 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
11 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 27/072021
12 เพิ่มข้อมูลพืชขอบข่ายใหม่ที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ กัญชา และกัญชง เมื่อวันที่ 20/08/2021
13 แก้ไขพืชควินัว ออกจากมันสำปะหลังเนื่องจากเป็นพืชคนละชนิด , เลื่อนลำดับกัญชาและกัญชง เนื่องจากควินัวเกิดก่อน เมื่อวันที่ 15/09/2021
14 เพิ่มเติม บุก รหัส 404 และ รางแดง รหัส 528 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นต้องมีการตามสอบจึงกำหนดชนิดสินค้าแยก เพิ่มเติมหน่อกะลา ในกลุ่มรหัส 321 พืชตระกูลขิง-ข่า เมื่อวันที่ 20/10/2021
15 แก้ไขรหัสชนิดสินค้า สัตว์น้ำ 4 รายการได้แก่ รหัส 046 เปลี่ยนเป็นปลากัด รหัส 047 ยกเลิกใช้งาน เพิ่มรหัส 903 สัตว์น้ำจืดสวยงาม เพิ่มรหัส 904 สัตว์น้ำทะเลสวยงาม แก้ไขชื่อหมวดจาก สินค้าประมงมากกว่า 1 ชนิด เป็น สินค้าประมงมากกว่า 1 ชนิด หรือสินค้าประมงอื่นๆ ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดรหัสรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับสัตว์น้ำจืดสวยงาม เมื่อวันที่ 06/01/2022
16 เพิ่มเติม กลุ่ม ไม้ยืนต้น และเพิ่มพืช 3 รายการ ได้แก่ กระท่อม รหัส 529 ชะมวง รหัส 530 และ มะตูมแขก รหัส 531 เนื่องจากไม่มีรายการกลุ่มหลัก/ตระกูลพืชที่กำหนดไว้ก่อนนี้ เมื่อวันที่ 11/01/2022
17 เพิ่มเติมรหัสชนิดสินค้าสำหรับน้ำผึ้งชันโรง ชันโรง และผลิตภัณฑ์ รับเรื่องเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2566

© กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) 2023

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)