หมายเหตุ
1 เพิ่มเติมจากคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับที่พิมพ์ปีพ.ศ. ๒๕๕๘
2 เปลี่ยนแปลงรหัสชนิดสินค้า
3 เพิ่มเติม เมื่อ 22 มีนาคม 2561
4 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่ม "พืช" ประเภท "พืชสมุนไพร" ชนิดสินค้า "ว่านงาช้าง" รหัส "510"
5 เปลี่ยนแปลงรหัส กลุ่มและรหัสสินค้า "พืช" ประเภท "พืชอุตสาหกรรม" ชนิดสินค้า "อ้อยโรงงาน (Sugarcane)" จากรหัส 819 เป็น 601 และ ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize) ***** จากรหัส 811 เป็น 600
6 เพิ่มเติม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562
7 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม "ทั่วไป" ประเภท "สินค้าเกลือ" ชนิดสินค้า "เกลือทะเล" รหัส "250"
8 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร
9 เพิ่มรหัสใหม่ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0615/17865 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
10 เพิ่มรหัสชนิดสินค้ายาง ตามหนังสือ ที่ กษ 2307/48 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
11 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564