หมายเหตุ
1 เพิ่มเติมจากคู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับที่พิมพ์ปีพ.ศ. ๒๕๕๘
2 เปลี่ยนแปลงรหัสชนิดสินค้า
3 เพิ่มเติม เมื่อ 22 มีนาคม 2561
4 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่ม "พืช" ประเภท "พืชสมุนไพร" ชนิดสินค้า "ว่านงาช้าง" รหัส "510"
5 เปลี่ยนแปลงรหัส กลุ่มและรหัสสินค้า "พืช" ประเภท "พืชอุตสาหกรรม" ชนิดสินค้า "อ้อยโรงงาน (Sugarcane)" จากรหัส 819 เป็น 601 และ ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (Maize) ***** จากรหัส 811 เป็น 600
6 เพิ่มเติม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562
7 เพิ่มรหัสใหม่ เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม "ทั่วไป" ประเภท "สินค้าเกลือ" ชนิดสินค้า "เกลือทะเล" รหัส "250"
8 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร
9 เพิ่มรหัสใหม่ ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0615/17865 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
10 เพิ่มรหัสชนิดสินค้ายาง ตามหนังสือ ที่ กษ 2307/48 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
11 เพิ่มรหัสให้สอดคล้องกับการรับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 27/072021
12 เพิ่มข้อมูลพืชขอบข่ายใหม่ที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ กัญชา และกัญชง เมื่อวันที่ 20/08/2021
13 แก้ไขพืชควินัว ออกจากมันสำปะหลังเนื่องจากเป็นพืชคนละชนิด , เลื่อนลำดับกัญชาและกัญชง เนื่องจากควินัวเกิดก่อน เมื่อวันที่ 15/09/2021
14 เพิ่มเติม บุก รหัส 404 และ รางแดง รหัส 528 เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นต้องมีการตามสอบจึงกำหนดชนิดสินค้าแยก เพิ่มเติมหน่อกะลา ในกลุ่มรหัส 321 พืชตระกูลขิง-ข่า เมื่อวันที่ 20/10/2021
15 แก้ไขรหัสชนิดสินค้า สัตว์น้ำ 4 รายการได้แก่ รหัส 046 เปลี่ยนเป็นปลากัด รหัส 047 ยกเลิกใช้งาน เพิ่มรหัส 903 สัตว์น้ำจืดสวยงาม เพิ่มรหัส 904 สัตว์น้ำทะเลสวยงาม แก้ไขชื่อหมวดจาก สินค้าประมงมากกว่า 1 ชนิด เป็น สินค้าประมงมากกว่า 1 ชนิด หรือสินค้าประมงอื่นๆ ตามมติที่ประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดรหัสรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับสัตว์น้ำจืดสวยงาม เมื่อวันที่ 06/01/2022
16 เพิ่มเติม กลุ่ม ไม้ยืนต้น และเพิ่มพืช 3 รายการ ได้แก่ กระท่อม รหัส 529 ชะมวง รหัส 530 และ มะตูมแขก รหัส 531 เนื่องจากไม่มีรายการกลุ่มหลัก/ตระกูลพืชที่กำหนดไว้ก่อนนี้ เมื่อวันที่ 11/01/2022
17 เพิ่มเติมรหัสชนิดสินค้าสำหรับน้ำผึ้งชันโรง ชันโรง และผลิตภัณฑ์ รับเรื่องเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2566
18 เพิ่มเติมรหัสชนิดสินค้าสำหรับหญ้าแฝก รับเรื่องเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566
19 เพิ่มเติมรหัสชนิดสินค้า 533 สำหรับไข่ผำ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 กำหนดหลังจากมติที่ประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2566
20 เพิ่มเติมรหัสชนิดสินค้าสำหรับไก่งวงมีชีวิต เนื้อไก่งวงสด กระต่ายมีชีวิต เนื้อกระต่ายสด รับเรื่องเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 //หนังสือแจ้งรหัส กษ2307/44 ลว 24 ม.ค.67

© กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) 2023

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)