สามารถดาวน์โหลด 

ได้ที่

รายชื่อมาตรฐานจากระบบ TAS2GO  สำหรับผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์

-เชื่อมโยงกับไฟล์มาตรฐานจาก www.tas2go.acfs.go.th 
-เพิ่มข้อมูล ชื่อย่อของมาตรฐาน และ scope ของหน่วยรับรอง
-เชื่อมโยงข้อมูล ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ด้วย API 

=อยู่ระหว่างปรับปรุงให้สามารถเรียกดูจากฐานข้อมูลได้โดยตรง ทั้งนี้สามารถสอบถามชื่อย่อที่ใช้ในการแสดงคู่กับรหัสเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้ที่ เพิ่มเพื่อน

© กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) 2023

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)