คู่มือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน มีการจัดพิมพ์มาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง ฉบับล่าสุด จัดพิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2561

กรุณาใช้ link : https://tascode.acfs.go.th/index.php/about/6-handbookdl เพื่อเชื่อมโยงมาถึงคู่มือการแสดงเครื่องหมาย เนื่องจาก คู่มือจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและอัพโหลดใหม่

หากใช้ direct link โดยตรงจะทำให้ท่านไม่ได้รับฉบับที่อัพเดท ขอให้ใช้ https://tascode.acfs.go.th/index.php/about/6-handbookdl ในการเผยแพร่

ทั้งนี้สามารถ นำ QR code นี้ไปจัดพิมพ์ได้

คำขอรับคู่มือเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน