คู่มือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน มีการจัดพิมพ์มาแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง ฉบับล่าสุด จัดพิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2561

คำขอรับคู่มือเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน