รายชื่อมาตรฐานจากระบบ TAS2GO (API)

-เชื่อมโยงกับไฟล์มาตรฐานในเว็บไซต์ มกอช.
-ปรับปรุงให้สามารถแยกประเภทขอบข่ายของหน่วยรับรองได้
-อ่านรหัสได้อัตโนมัติ