วิธีใช้

1. พิมพ์เฉพาะชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่คำนำหน้า

2. กดค้นหา

3. สามารถปรินท์ด้วยกระดาษ A4 สีขาว 180 แกรม พิมพ์แบบไร้ขอบ

4. หากไม่พบชื่อ หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ติดต่อ @Qthailand ค่ะ

5. ลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับเป็นเกียรติบัตรเท่านั้น

6. ลงทะเบียนแต่เข้าเรียนไม่ครบ 80% ได้รับเป็นเกียรติบัตรเท่านั้น

7. กำหนดจัดสัมมนาครั้งต่อไป ฟาร์มสุกร / เดือนเมษายน / onsite 

© กองควบคุมมาตรฐาน (กคม.) 2023

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)