แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน ()

# รายการสอบถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ
1 ความสวยงามน่าใช้งาน*
2 ความสะดวกในการใช้งาน*
3 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล*
4 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล*

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: