(ปรับปรุงระบบล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2562) 

กราฟต่อไปนี้แสดงรายการใบรับรองมาตรฐาน ที่ยังไม่หมดอายุ

สามารถสืบค้นรหัส Q ได้โดยพิมพ์เลขรหัสตรงนี้